Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2017

fakefriends

March 22 2017

fakefriends
1000 c3d6
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viakiks kiks
7879 2f91 500
Reposted fromsunlight sunlight viakiks kiks
fakefriends
3003 8395 500
Reposted fromaknatazs aknatazs viaover-land over-land
fakefriends
Żeby się nie bać, pijemy, bierzemy leki, ćpamy, oglądamy telewizję, zwisamy bez przerwy w internecie. Zagłuszamy się - jak to powiedział mi kiedyś pewien ksiądz, cywilizacja śmierci cywilizacją śmierci, ale wszyscy jesteśmy przede wszystkim ofiarami cywilizacji zagłuszania.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaoutoflove outoflove
fakefriends
fakefriends
5979 8753
Reposted fromkrzysk krzysk viaover-land over-land
fakefriends
2092 cc91
fakefriends
fakefriends
Reposted frombluuu bluuu viaover-land over-land

July 05 2015

fakefriends
Nie był wcale przystojny, bogaty ani szczególnie błyskotliwy, ale dostrzegła w nim coś, na czym jej zależało. Kobiety często widzą to, czego nikt nie dostrzega.
— Nora Roberts
fakefriends
nie umiem z ciebie zrezygnować i to jest jak nóż w serce, który sama sobie wbijam coraz mocniej, a kiedy już mocniej się nie da wyciągam i wbijam w kolejne miejsce
— czasem w nocy myślę, zamiast spać /dontforgot, m.
Reposted fromdontforgot dontforgot viawiecejnic wiecejnic
fakefriends
3543 91dc
Reposted fromBeLikeBlair BeLikeBlair viaoutoflove outoflove
fakefriends
7260 4a9c 500
Reposted fromCarbonMonoxide CarbonMonoxide viaoutoflove outoflove
fakefriends
7680 4e7e
Reposted froma-antimatter a-antimatter viadreamingboy dreamingboy
fakefriends
Młodym nie chce się chcieć. Uczyć, tworzyć, a czasami nawet myśleć. Dlaczego stracili motywację?
— "Polityka" na facebooku
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viawhattever whattever
5513 80e5

shibabear:

GOOD MORNING STARSHINE THE SUN SAYS HELLO

Reposted fromsolidsender solidsender viawhattever whattever
fakefriends
fakefriends
1502 af9e 500
Reposted fromMilkyJoe MilkyJoe viaprudery prudery

June 30 2015

fakefriends
Czasem mam ochotę z Tobą porozmawiać, dowiedzieć się co u Ciebie i ponarzekać na życie.
Czasem mi jeszcze Ciebie brakuje.
Reposted fromprzeblyski przeblyski viakonwalia konwalia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl