Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2018

fakefriends
The 8th Wonder of the World. Milford Sound, New Zealand.
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viadobby dobby
fakefriends
rooted
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viadobby dobby
fakefriends
3834 2a22 500
Reykjavik, Iceland 15.02.2018
Reposted frompragne-ataraksji pragne-ataraksji viadobby dobby
fakefriends
4858 de51 500
Reposted fromMtsen Mtsen viairmelin irmelin

October 17 2017

fakefriends
6725 8f2c 500
Reposted fromh00t h00t viairmelin irmelin
Featured Shop: Herb’s Furniture Company
Reposted fromcuty cuty
fakefriends
Gdy mam okazję wystąpić przed młodymi ludźmi, najróżniejszymi ludźmi, zawsze wypowiadam te same słowa: "Szczęście sprowadza się do przygotowania i wyczekiwania na okazję". To moje życiowe motto. Okazje będą się nadarzać, jednak aby móc je wykorzystać, trzeba być do tego gotowym.
— R. Brown "Rywalizacja totalna"
Reposted byconieco conieco

August 20 2017

fakefriends
5605 07e8
Reposted frompesy pesy viafakingkrejzi fakingkrejzi

February 17 2018

fakefriends
The 8th Wonder of the World. Milford Sound, New Zealand.
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viadobby dobby
fakefriends
rooted
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viadobby dobby
fakefriends
3834 2a22 500
Reykjavik, Iceland 15.02.2018
Reposted frompragne-ataraksji pragne-ataraksji viadobby dobby
fakefriends
4858 de51 500
Reposted fromMtsen Mtsen viairmelin irmelin

October 17 2017

fakefriends
6725 8f2c 500
Reposted fromh00t h00t viairmelin irmelin
Featured Shop: Herb’s Furniture Company
Reposted fromcuty cuty
fakefriends
Gdy mam okazję wystąpić przed młodymi ludźmi, najróżniejszymi ludźmi, zawsze wypowiadam te same słowa: "Szczęście sprowadza się do przygotowania i wyczekiwania na okazję". To moje życiowe motto. Okazje będą się nadarzać, jednak aby móc je wykorzystać, trzeba być do tego gotowym.
— R. Brown "Rywalizacja totalna"
Reposted byconieco conieco

February 17 2018

fakefriends
rooted
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viadobby dobby
fakefriends
3834 2a22 500
Reykjavik, Iceland 15.02.2018
Reposted frompragne-ataraksji pragne-ataraksji viadobby dobby
fakefriends
4858 de51 500
Reposted fromMtsen Mtsen viairmelin irmelin

October 17 2017

fakefriends
6725 8f2c 500
Reposted fromh00t h00t viairmelin irmelin
Featured Shop: Herb’s Furniture Company
Reposted fromcuty cuty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl